Παναγόπουλος - Κοντοσταυλάκης Ορέστης

Παναγόπουλος - Κοντοσταυλάκης Ορέστης

Επιστημονικό προσωπικό

Θέση: Υποψήφιος διδάκτορας


Στοιχεία επικοινωνίας

orestis.panagopou@upatras.gr

+30 2610 996079

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές

  • Υποψήφιος διδάκτορας (2017 - ).
  • MSc Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2017.Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015.
  • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2015.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Αστική θερμική νησίδα.
  • Θερμικά ηλιακά συστήματα.

Αναλυτικό Βιογραφικό
1. Experimentation, modeling and applications of a novel low-cost air-based photovoltaic thermal collector prototype, Barone,G., A. Buonomano, C. Forzano, A. Palombo and O. Panagopoulos , , Energy Conversion and Management , 2019

2. Photovoltaic thermal collectors: Experimental analysis and simulation model of an innovative low-cost water-based prototype, Barone,G., A. Buonomano, C. Forzano, A. Palombo and O. Panagopoulos , , Energy, 2019

3. Solar Process Heat Collector with mirror-aray concentration system, J.,Goettsche, Alexopoulos S., Dümmler A., Argiriou A.A., Panagopoulos O., Kosmopoulos G. and Dokouzis A., , EUROSUN 2020-13th International Conference on Solar Energy for Buildings & Industry, Athens, Greece, Athens, Greece, 2020

4. Urban heat island effect in Patras, Greece. Preliminary results, Argiriou A. and Panagopoulos O. , , COMECAP 2018 - 14th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics. Alexandroupolis, Greece, 2018

5. Low-cost water-based photovoltaic thermal collectors: experimental investigation and simulation model, P.,Baggio, Barone G., Buonomano A., Forzano C., Palombo A., and Panagopoulos O., , Proceedings of SDEWES 2018 - 13th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment. Palermo, Italy, 2018