Ακαδημαϊκές σπουδές

 • Γενικά

  Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας υποστηρίζει διδακτικά μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου των Τμημάτων Φυσικής (κατεύθυνση Ενέργεια & Περιβάλλον), Μαθηματικών και Γεωλογίας, που σχετίζονται με τη φυσική περιβάλλοντος, τη μετεωρολογία, τη φυσική της ατμόσφαιρας και την αέρια ρύπανση. Ορισμένα από τα μαθήματα συνοδεύονται και από εργαστηριακές ασκήσεις.

  Στους επόμενους συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε συγεκριμένες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

 • Τμήμα Φυσικής - Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική

  Αποτελεί μάθημα του 3ου εξαμήνου. Σημειώσεις και αρχεία που σχετίζονται με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

  http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=4&name=courseAnalytic&subCatExist=true&courseId=109

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

   Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
  • Εφαρμόζει τις αρχές της περιβαλλοντικής φυσικής στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

  Δεξιότητες

  Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική φυσική
  • να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
  • να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα επιλογής που εμβαθύνουν στην περιβαλλοντική φυσική
  • να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης

  Προαπαιτήσεις

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής, Οπτικής και Μηχανικής των Ρευστών.

   


   

  Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

  1. Περιβάλλον & ακτινοβολίες

  Ηλιακή ακτινοβολία, Θερμική ακτινοβολία της Γης,   Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας – ύλης,Όζον και υπεριώδης ακτινοβολία,Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακό ισοζύγιο, Στοιχεία καιρού και κλίματος,Μαθηματικά πρότυπα καιρού και κλίματος.

  2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση

  Χημικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια, Στοιχεία ρευστομηχανικής, Διάχυση και Διασπορά ρύπων, Τύρβη,Μετρήσεις και Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

  3. Ενεργειακές χρήσεις

  Στοιχεία θερμοδυναμικής, Στοιχεία μετάδοσης θερμότητας, Ηλιακή ενέργεια, Λοιπές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Πυρηνική ενέργεια

  4. Θόρυβος

  Στοιχεία ακουστικής,Θόρυβος και άνθρωπος,Περιορισμός του θορύβου


  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
  1. «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» , Α. Αργυρίου και Μ. Γιαννούλη, Σημειώσεις Πανεπιστημίου Πατρών
  2. «Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας», Χ. Ζερεφός, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
  3. “Principles of environmental Physics, John Monteith and Mike Unsworth, Academic Press, 2008
  4. “Environmental Physics”, Egbert Boeker and Rienk van Grondelle, John Wiley & Sons, 2nd edition, 1999
  5. “Environmental Physics”, Clare Smith, Routledge, 2001

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων


  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

 • Τμήμα Φυσικής - Ατμοσφαιρική Ρύπανση

  Αποτελεί μάθημα χειμερινού εηαμήνου της κατεύθυνσης "Ενέργεια και Περιβάλλον". Σημειώσεις και αρχεία που σχετίζονται με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

  http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=4&name=courseAnalytic&subCatExist=true&courseId=198

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

  Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Αναγνωρίζει τους βασικού ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
  •  Εφαρμόζει τις αρχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

  Δεξιότητες

  Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση
  • να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
  • να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που εμβαθύνουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση
  • να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.

  Προαπαιτήσεις

  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής φυσικής

   


   

  Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

  1.Ηλιακή ακτινοβολία και δομή της ατμόσφαιρας

  Απορρόφηση, σκέδαση, διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη κατανομή των συστατικών της ατμόσφαιρας

  2. Χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης

  Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Φωτοχημικό νέφος

  3. Αιωρούμενα σωματίδια

  Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης, Οπτικές ιδιότητες, Άμεση και έμμεση επίδραση στην κλιματική αλλαγή

  4. Τεχνικές μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

  Λήψη και ανάλυση δειγμάτων, διαφορική οπτική απορρόφηση, τηλεπισκόπηση με τη χρήση δέσμης laser

  5. Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά

  Ατμοσφαιρική διασπορά, Τυρβώδης διάχυση, Περιγραφή κίνησης ρευστών, Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Μοντέλο θυσάνου του Gauss


  Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
  1. «Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας», Μ. Λαζαρίδη. Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
  2. «Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες», Ι. Γεντεκάκης, εκδόσεις Τζιόλα, 2003
  3. “Atmospheric Pollution”, M.Z. Jacobson, Cambridge University Press, 2002
  4. “Atmospheric Chemistry and Physics: from air pollution to climate change”, J.H. Seinfield, S.N. Pandis, John Wiley & Sons, 2006

  Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

  Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων


  Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
  • Εργασία παρουσίασης σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
  • Εργασία με σκοπό την εξοικείωση με τη χρήση απλών μοντέλων ατμοσφαιρικής διάχυσης-διασποράς (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
  • Γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος

  Από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 λειτουργεί στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Φυσικής με τίτλο "Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και την Ηλεκτρονική", μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία & Φυσική Περιβάλλοντος.

  Η ειδίκευση εγκρίθηκε από το Τμήμα Φυσικής με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Καλύπτεται διδακτικά από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

   

   Βασικές πληροφορίες: 

  Αιτήσεις εισαγωγής: κατατίθενται σε ετήσια βάση κάθε καλοκαίρι. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται στην προκήρυξη που εκδίδεται από το Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (πληροφορίες: secrphysics@upatras.gr, 2610996077, 2610996098).

  Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων: Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Επιστήμης των Υλικών, ημεδαπών ΑΕΙ ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής., των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, β) υποψήφιοι άλλων σχολών εφ όσον τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα φοίτησης και αποδεχθούν την απόκτηση του απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων, γ) κάτοχοι τίτλων σπουδών συναφών Τμημάτων των ΑΤΕΙ σύμφωνα με τον Νόμο 2916/01 άρθρο 5 παρ. 12, τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί από το Τμήμα και  τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

  Κριτήρια επιλογής: Με βάση τον αλγόριθμο που έχει ορίσει το Τμήμα Φυσικής, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: βαθμός πτυχίου, διάρκεια σπουδών, διπλωματικής εργασία σχετική με το μεταπτυχιακό, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια, η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής,  η παρουσία σε συνέντευξη.

  Έναρξη: αρχές Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

  Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

  Μέγιστο χρονικό διάστημα (για μερική παρακολούθηση): 36 μήνες

  Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά ή Αγγλικά (αν υπάρχει μη ελληνόφωνο ακροατήριο). Στη 2η περίπτωση, δίνονται επαρκείς εξηγήσεις και στην Ελληνική γλώσσα.

  Κόστος συμμετοχής: η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι χωρίς δίδακτρα.

  Για απορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στους:

  Αθανάσιο Αργυρίου, Καθηγητή, athanarg@upatras.gr, 2610 996078

  Ανδρέα Καζαντζίδη, Καθηγητή, akaza@upatras.gr, 2610 997549

  Ιωάννη Κιουτσιούκη, Αν. Καθηγητή, kioutio@upatras.gr, 2610 997426

   

  Σκοπός του προγράμματος:

  Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την κατανόηση, τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη των ατμοσφαιρικών διεργασιών. Όλες οι διαλέξεις συνοδεύονται από εβδομαδιαίες εργασίες με σκοπό τη συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή ατμοσφαιρικών δεδομένων για τις ανάγκες ποικίλων εφαρμογών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμοσμένη γνώση (π.χ. μοντέλα πρόγνωσης καιρού ή διάδοσης της ακτινοβολίας, επίγειες και δορυφορικές μετρήσεις-επεξεργασία-ανάλυση) ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να γνωρίζουν βασικά εργαλεία και να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στη μετέπειτα ενασχόλησή τους με τη Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και τη Φυσική Περιβάλλοντος.

  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των φυσικών και μαθηματικών περιγραφών για μια σειρά από ατμοσφαιρικά φαινόμενα με τη συνεργατική χρήση μοντέλων και μετρήσεων. Έτσι, το πρόγραμμα καλύπτει τη θεωρητική βάση για διάφορα ατμοσφαιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων για τον καιρό, τις διεργασίες κοντά στην επιφάνεια της Γης, το ενεργειακό ισοζύγιο, το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

   

  Διαθέσιμες υποδομές:

  Πλήρης μετεωρολογικός και ακτινομετρικός σταθμός, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Επίσης, διατίθεται στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα μετεωρολογικού εξοπλισμού (όργανα για μετεωρολογικές παρατηρήσεις, μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας και μονάδα βαθμονόμησης, μετρήσεις συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, σταθμός λήψης δορυφορικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συστήματα καταγραφής δεδομένων). Τέλος, υπάρχουν υπολογιστές καθώς και σταθμοί εργασίας σε Windows/Linux για την πραγματοποίηση των διπλωματικών ερευνητικών εργασιών.

   

  Μαθήματα:

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα που περιγράφονται στη συνέχεια. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις ώρες διαλέξεων την εβδομάδα και εβδομαδιαίες εργασίες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η έγκαιρη παράδοση των εβδομαδιαίων εργασιών, είναι υποχρεωτικές. Επίσης, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της γνώσης τους σε θέματα ατμοσφαιρικών μετρήσεων και μοντέλων, οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικώς στη διδασκαλία των αντιστοίχων εργαστηριακών ασκήσεων των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής Φυσική Ατμόσφαιρας Ι – Μετεωρολογία και Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ.

  Κατά τη διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού προγράμματος, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις προγραμματισμένες διαλέξεις που δίνονται είτε διαδικτυακά είτε από ερευνητές που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

  Σημείωση: Οι φοιτητές οι οποίοι κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα τα οποία να περιλαμβάνουν την ύλη των προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Φυσικής Φυσική Ατμόσφαιρας Ι – Μετεωρολογία και Φυσική Ατμόσφαιρας ΙΙ, υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν ατύπως και να εξετασθούν επιτυχώς σε αυτά. Ο βαθμός των μαθημάτων δεν  προσμετράται στην τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης το οποίο θα τους απονεμηθεί.

   

  Α΄Εξάμηνο:

  ΑΜΕ11, Δυναμική και Συνοπτική Μετεωρολογία: παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις για τη δυναμική και τη θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας σε συνοπτική και πλανητική κλίμακα καθώς και την ατμοσφαιρική τύρβη. Γίνονται θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές με το matlab.

  Διδάσκων: Ιωάννης Κιουτσιούκης

  ΑΜΕ12, Μετρήσεις και Διαχείριση Δεδομένων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες: διδάσκεται η έννοια της βαθμονόμησης, ο τρόπος συλλογής και ελέγχου ποιότητας των ατμοσφαιρικών δεδομένων και η ανάλυση χρονοσειρών  με τη συνοδεία παραδειγμάτων και εφαρμογών από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων. Γίνεται σε συνδυασμό με την εκμάθηση και τη χρήση γλώσσας Python και R.

  Διδάσκων: Αθανάσιος Αργυρίου

  ΑΜΕ13, Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας-Ατμόσφαιρας: Οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές για την ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, τις διαδικασίες απορρόφησης και σκέδασής τους στην ατμόσφαιρα από τα συστατικά της ατμόσφαιρας και το ενεργειακό ισοζύγιο. Γίνονται εφαρμογές σε αναλυτικά μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας και συσχετίζονται με μετρήσεις και δορυφορικά δεδομένα.

  Διδάσκων: Ανδρέας Καζαντζίδης

   

  Β΄Εξάμηνο: 

  ΑΜΕ21, Ατμοσφαιρικές Προσομοιώσεις: Οι φοιτητές εισάγονται στη διαδικασία της αριθμητικής πρόγνωσης του καιρού και του κλίματος. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις εξισώσεις του ατμοσφαιρικού ρευστού και οι τρόποι επίλυσής τους καθώς και οι φυσικές παραμετροποιήσεις του οριακού στρώματος, των νεφών και της ατμοσφαιρικής χημείας. Τέλος, εξετάζεται η προγνωστική ικανότητα των μοντέλων και οι τρόποι αξιολόγησής τους. Γίνονται εφαρμογές με μοντέλα του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος και προγνωστικά μετεωρολογικά μοντέλα.

  Διδάσκων: Ιωάννης Κιουτσιούκης

  ΑΜΕ22, Στατιστικές Μέθοδοι στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες: Παρουσιάζονται οι βασικές στατιστικές μέθοδοι, οι αβεβαιότητες, οι κατανομές και η πρόγνωση για μετεωρολογικές και κλιματολογικές εφαρμογές.

  Διδάσκων: Αθανάσιος Αργυρίου

  ΑΜΕ23, Ενεργειακή Μετεωρολογία: Αφορά τη χρήση της μετεωρολογίας στην εκτίμηση και πρόγνωση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα εκτίμησης και πρόγνωσης του ηλιακού δυναμικού σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες με τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου, δορυφορικών εικόνων και μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Επίσης, οι φοιτητές διδάσκονται τις κατακόρυφες κατανομές του ανέμου σε επίπεδο και πολύπλοκο γεωγραφικό ανάγλυφο, τον υπεράκτιο άνεμο και την εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης του αιολικού δυναμικού.

  Διδάσκων: Ανδρέας Καζαντζίδης

  ΑΜΕ24, Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για τη χημεία της τροπόσφαιρας, το ρόλο του νερού στην ατμόσφαιρα και τις διεργασίες που αφορούν τα αιωρούμενα σωματίδια. 

  Διδάσκων: Σπυρίδων Πανδής

   

  Γ΄Εξάμηνο:

  Διπλωματική εργασία: αποτελεί αυτοτελές έργο του κάθε φοιτητή, με σκοπό την περαιτέρω εμβάθυνση σε θέματα αιχμής στην εφαρμοσμένη μετεωρολογία και φυσική περιβάλλοντος. Ο φοιτητής, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή, συμμετέχει ενεργά στα τρέχοντα ερευνητικά έργα του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, με τελικό αποτέλεσμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σε συνέδριο ή περιοδικό.

   

  Προοπτικές μετά το πτυχίο:

  Σε συνδυασμό με τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος και τις  ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και εξειδίκευση σε μια σειρά από αντικείμενα, όπως:

  Πρόγνωση καιρού: ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικές προγνώσεις, πρόγνωση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

  Αέρια Ρύπανση: ποιότητα αέρα, αέριες εκπομπές, μετρήσεις, πρόγνωση, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιδράσεις στην υγεία.

  Τηλεπισκόπιση της ατμόσφαιρας: ανάλυση και επεξεργασία πληροφορίας από δορυφόρους/ραντάρ/επίγεια όργανα.

  Συνεργιστική χρήση μετεωρολογικών δεδομένων: αφομοίωση μετρήσεων σε μοντέλα, computing/intercomparison/visualization.

  Ενεργειακή μετεωρολογία: διαθέσιμο αιολικό και ηλιακό δυναμικό, μεταβλητότητα και τάσεις, πρόγνωση σε χωρικές και χρονικές κλίμακες 10 m έως 100 km, 1 λεπτό της ώρας έως 3 ημέρες.

  Κλιματολογία: Κλιματολογική ανάλυση δεδομένων, ομογενοποίηση κλιματολογικών χρονοσειρών.

  Κλιματική αλλαγή: διεργασίες επίδρασης στο κλίμα, μοντέλα, εφαρμογές σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς για τον μετριασμό και την προσαρμογή.

Διδάκτορες

 • Εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές