Εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γενικά

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπστημίου Πατρών κατέχει εξοπλισμό και παρέχει σχετικές υπηρεσίες που αφορούν μετεωρολογικά δεδομένα, μετρήσεις και εκτιμήσεις ηλιακής ακτινοβολίας και ενέργειας, προγνώσεις καιρού και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μονάδα βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας

Παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης της ηλίακής ακτινοβολίας της εταιρείας Kipp & Zonen (CM11, CMP11, CMP21, CMP22). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του θάλαμου βαθμονόμησης του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετρήσεις για την απόλυτη βαθμονόμηση  των οργάνων μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο το υπό βαθμονόμηση όργανο, μετά από επίσκεψη, εγκατάσταση και μέτρηση με άλλο βαθμονομημένο όργανο. Μετά το πέρας των μετρήσεων συντάσσεται σχετική έκθεση (στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) με το σύνολο των αποτελεσμάτων.

Μελέτη της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας σε υλικά

Αφορά τη διενέργεια μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας με σύγχρονη έκθεση διαφόρων υλικών (όπως π.χ. πλαστικό, ύφασμα, ξύλο, γυαλί, μέταλλο κτλ), προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιδράσεις της έκθεσης των υλικών αυτών στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται υπό συνθήκες φυσικού φωτός σε εξωτερικό χώρο, για διάφορα χρονικά διαστήματα. Η έκθεση των υλικών συνοδεύεται και από μετρήσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της σχετικής υγρασίας. Μετά το πέρας της περιόδου της των μετρήσεων συντάσσεται σχετική έκθεση (στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα).

Βάση κλιματολογικών δεδομένων ηλιακής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο

Παρέχονται δεδομένα ηλιακής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία στον Ελλαδικό χώρο. Τα δεδομένα έχουν χωρική ανάλυση περίπου 5x5 km2 και βασίζονται σε αλγόριθμο υπολογισμού με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει περίπου 15 όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα όργανα αυτά είτε είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα σε διάφορους σταθμούς (στα πλαίσια του προγράμματος "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας") είτε χρησιμοποιούνται σε πειραματικές εκστρατείες, ερευνητικές μελέτες και εργασίες κτλ.

Μετεωρολογικός σταθμός του Εργαστηρίου