ΕΦΑΠ²

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Eργαστηρίου

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑΠ2) ιδρύθηκε το 1968 (Β.Δ. 85/68). Πρώτος Διευθυντής του διετέλεσε ο Τακτικός Καθηγητής της Έδρας της Φυσικής της Ατμόσφαιρας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτριος Ηλίας (1971 – 1989).

Ο πρόσφατος Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε το 2007 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δεύτερο, 2513/31.12.2007). Δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Περιβαλλοντικής Φυσικής.

Τα μέλη του Εργαστηρίου καλύπτουν βασικά μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Φυσικής καθώς και της προπτυχιακής κατεύθυνσης «Ενέργεια & Περιβάλλον».

Από το 2018 ιδρύθηκε, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου, η μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.