Ερευνητικά Έργα

DeepSky: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός καινοτόμου και ευέλικτου συστήματος επίγειων ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ και ΗΛΙΑΚΩΝ μετρήσεων με τη συνέργεια ΦΥΣΙΚΩΝ μοντέλων και μεθόδων ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ και ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στόχος του συστήματος DeepSky είναι η κατασκευή ενός καινοτόμου συστήματος καταγραφής του ουράνιου θόλου μέσω επίγειων μετρήσεων, που βασίζεται στην ανάλυση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου, στη μοντελοποίηση της διάδοσης της ηλιακής/θερμικής ακτινοβολίας και τη συνδρομή μεθόδων υπολογιστικής όρασης και βαθιάς εκμάθησης για τον υπολογισμό διαφόρων ατμοσφαιρικών παραμέτρων και φυσικών μεγεθών. Το σύστημα DeepSky αξιοποιεί την ταυτόχρονη χρήση και ανάλυση δεδομένων από κάμερες στο ορατό και το θερμικό υπέρυθρο σε συνδυασμό με αποτέλεσμα την εκτίμηση πολλαπλών γεωφυσικών παραμέτρων.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το σύστημα DeepSky είναι η εκτίμηση διαφόρων γεωφυσικών παραμέτρων:

  • Η ακτινοβολία  (ολική, διάχυτη και άμεση).
  • Το ποσοστό νεφοκάλυψης, το είδος, η ταχύτητα, το ύψος βάσης και το οπτικό βάθος των νεφών.
  • Το οπτικό βάθος, η ανακλαστικότητα μεμονωμένης σκέδασης και ο παράγοντας ασυμμετρίας των αιωρούμενων σωματιδίων.        
  • Η διαπερατότητα  της ατμόσφαιρας.
  • Οι υδρατμοί .

Το σύστημα DeepSky δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής όλων των απαραίτητων υπολογιστικών εργαλείων σε μία κάμερα, ώστε να εκτιμώνται μια σειρά από γεωφυσικές παραμέτρους για τις οποίες διαφορετικά θα χρειαζόταν χωριστά όργανα. Η καινοτομία του συστήματος DeepSky έγκειται στη δραστική μείωση του κόστους για επίγειες μετρήσεις, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα και την ευκολία χρήσης.

Μπορείτε να δείτε περισότερα στην ιστοσελίδα του έργου: deepsky-project.com