Ανακοινώσεις

ΠΜΣ Τμήματος Φυσικής «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023

Δημοσιεύτηκε στις: 14/07/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» (ΦΕΚ 1607/09.05.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 3058/23.07.2020 τ.Β΄) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017.

Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Φυσικής της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, της Ηλεκτρονικής, καθώς και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

(Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στη διεύθυνση https://www.physics.upatras.gr/studies/postgraduate/

Το ΠΜΣ στις «Εφαρμογές της Φυσικής στην Ατμόσφαιρα και στην Ηλεκτρονική» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες τρείς (3) ειδικεύσεις:

  1. 1.          Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα (Electronics – Circuits and Systems).
  2. 2.          Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας (Electronics and Information Processing).
  3. 3.          Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος (Applied Meteorology and Environmental Physics).

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

  1. Ηλεκτρονική – Κυκλώματα και Συστήματα

Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

  1.  Ηλεκτρονική & Επεξεργασία της Πληροφορίας

Στην ειδίκευση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής,  Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

  1. Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Φυσική Περιβάλλοντος

Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, από 01.08.2022 μέχρι 09.09.2022, τα ακόλουθα:

-Αίτηση

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

-Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών ή Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν   
  το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί.

-Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει   
  απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.

-Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

-Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει).

-Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος
  Φυσικής).

-Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.

 

Αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μαζί με την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής (https://www.physics.upatras.gr).