Ερευνητικά Έργα

Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας

Το ερευνητικό έργο "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας" έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με την παραγωγή χαρτών ηλιακής ενέργειας σε λεπτομερή χωρική και χρονική ανάλυση και την παροχή πρόγνωσης των επιπέδων της ηλιακής ενέργειας σε ορίζοντα μερικών ημερών. Το σύστημα αυτό υποστηρίζετα από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για μία περίοδο περίπου 10 ετών στη δεκαετία του 2000. Το έργο συνδυάζει για πρώτη φορά για την Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα για να οδηγήσει στην παραγωγή χαρτών (και δεδομένων) αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα σε πολύ λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα, καθώς και στην καθημερινή ολιγοήμερη πρόγνωση των επιπέδων ηλιακής ενέργειας.

Το έργο αποτελείται από πέντε ενότητες εργασίας με καθορισμένους στόχους και παραδοτέα. Στα πλαίσια των διαφόρων ενοτήτων εργασίας:

  • θα αναβαθμιστεί η μεθοδολογία υπολογισμού της ηλιακής ενέργειας στο έδαφος από δορυφορικές εικόνες,
  • θα κατασκευαστεί ένα δίκτυο μέτρησης της ηλιακής ενέργειας βασισμένο σε πρότερη εμπειρία,
  • θα αναπτυχθούν εργαλεία για την πιστοποίηση των μετρήσεων και των υπολογισμών,
  • θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν μεθοδολογίες για την λεπτομερή χαρτογράφηση της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα,
  • και τέλος θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μεθοδολογία για την παρουσίαση όλων των προϊόντων στο διαδίκτυο

Στόχοι του έργου

Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την μελέτη εγκατάστασης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων τόσο από την άποψη της επιλογής της βέλτιστης τοποθεσίας όσο και από την άποψη της επιλογής του καταλληλότερου εξοπλισμού για την συγκεκριμένη θέση. Τα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο επιχειρησιακά για την εκτίμηση του διαθέσιμου ενεργειακού δυναμικού από την ηλιακή ενέργεια, όσο και για τον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων συλλογής ηλιακής ενέργειας. Σημαντική συνεισφορά μπορεί να προσφέρει σε μελέτες απόδοσης – απόσβεσης κόστους, με βάση το σχεδόν πραγματικό ηλιακό δυναμικό που θα προκύψει ανά περιοχή και όχι μια τυπική κλιματολογική τιμή, για μέσης (κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λ.π.) και μικρής κλίμακας (σε επίπεδο οικιακού χρήστη) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Για τις ήδη εγκατεστημένες μονάδες, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας, π.χ. σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση τις μετρήσεις και τις προγνώσεις. Τέλος, η συνεχώς ανανεούμενη βάση δεδομένων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διαχρονική αξιολόγηση του ηλιακού δυναμικού σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  • η παραγωγή χαρτών της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καθώς και η ολιγοήμερη επιχειρησιακή της πρόγνωση, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, μετρήσεων και μοντέλων,
  • η δημιουργία κλιματολογίας της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα με τη συνδυασμένη χρήση μετρήσεων, υπολογισμών και δορυφορικών εικόνων, ανανεώνοντας την υφιστάμενη κλιματολογία που έχει στηριχθεί σε μετρήσεις πριν από το 1990,
  • η δημιουργία ενός δικτύου σταθμών μέτρησης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που θα καλύπτει όλη την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή χωρική αντιπροσωπευτικότητα για την κατασκευή χαρτών του ηλιακού δυναμικού σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα.