Ερευνητικά Έργα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ COPAL (FSRI - COPAL)

Το ερευνητικό έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ COPAL» (FSRI-COPAL) στοχεύει στην καλύτερη
δυνατή προετοιμασία της εθνικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή υποδομή (Ε.Υ.) του ESFRI με την ονομασία COPAL (ex EUFAR), που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη μίας αερομεταφερόμενης υποδομής που θα αξιοποιηθεί για την έρευνα στο περιβάλλον και τις Γεωεπιστήμες. 

Για τον σκοπό αυτό, τίθενται οι εξής στόχοι:

  • Η αποτύπωση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σε εθνική κλίμακα
  • Η ενημέρωση των μελών του δικτύου σε θέματα διεθνών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο θεματικό τομέα δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης ΕΥ
  • Η διάχυση της ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα μέσω ημερίδων και εκδηλώσεων στα μέλη του δικτύου αλλά και σε ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα σε νέους επιστήμονες.
  • Η ενθάρρυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης των εθνικών και διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα.

Στο προτεινόμενο εθνικό δίκτυο συμμετέχουν δεκαοκτώ ερευνητικές ομάδες, από δώδεκα δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς από τις περιφέρειες Θράκης, Ηπείρου, Β. Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η σύνθεση του Δικτύου εξασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση από τομείς, που σχετίζονται με τις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της συγκεκριμένης Ε.Υ., όπως οι Ατμοσφαιρική Φυσική – Μετεωρολογία, Ατμοσφαιρική Χημεία, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες, Ατμοσφαιρική Τηλεπισκόπηση, Ωκεανογραφία, Γεωλογία, Δασολογία και η Τεχνική Υποστήριξη και Λειτουργία της αερομεταφερόμενης υποδομής.

Οι επί μέρους δράσεις του δικτύου για την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας θα περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή σε όλη την επικράτεια των ερευνητικών ομάδων με ειδικότητες συναφείς με την ΕΥ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
  • Αποτύπωση του ενδιαφέροντος και άλλων δυνητικών φορέων χρηστών, καθώς και των εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ΕΥ
  • Καταγραφή των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται από ελληνικούς ερευνητικούς φορείς και τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο της ΕΥ
  • Εκτίμηση του κόστους έναντι του οφέλους της πιθανής συμμετοχής της Ελλάδας στην κατασκευαστική φάση της ΕΥ, όπως και των πιθανών επιπτώσεων, θετικών ή αρνητικών, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Παρουσίαση της παρούσας κατάστασης στον τομέα των αερομεταφερόμενων ερευνητικών υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των θετικών επιπτώσεων στους αντίστοιχους χώρους έρευνας
  • Παρουσίαση και αποτίμηση της εθνικής πολιτικής που έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα, και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις.