Ερευνητικά Έργα

Contribution of Emission Sources on the Air quality of the Port-cities in Greece and Italy (CESAPO)

Οι περιοχές κοντά στα λιμάνια συγκεντρώνουν πολλές δραστηριότητες. Είναι οικονομικά κέντρα και συγκοινωνιακοί κόμβοι όχι μόνο θαλασσίων αλλά και χερσαίων μεταφορών. Συγκεντρώνουν επίσης και αρκετές έως πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες. Τα λιμάνια μπορεί να θεωρηθούν ως ευκαιρία για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, το δυναμικό τους θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο. Η Μεσόγειος θάλασσα στο σύνολό της συγκεντρώνει πολλές ανθρώπινες, εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η πίεση αστικοποίησης στις Μεσογειακές πόλεις – λιμάνια έχει αυξηθεί, με επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομική τους ανάπτυξη, αλλά και στο περιβάλλον τους. Στις παράκτιες μεσογειακές πυκνοκατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές παρατηρούνται συχνά επεισόδια φωτοχημικής ρύπανσης του αέρα λόγω των ανθρωπογενών εκπομπών (χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων), αλλά και λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών και καιρικών συνθηκών που προκαλούν φαινόμενα τα οποία ενισχύουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο γενικός στόχος του έργουν είναι να ποσοτικοποιηθεί η συμβολή των πηγών εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων των πόλενω με λιμένες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και τις δραστηριότητες του λιμένα και η σύνδεση των επιστημονικών αποτελεσμάτων με προτεινόμενες ολοκληρωμένες δράσεις για την αειφόρο αστική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Οι δράσεις θα βασίζονται και θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών νόμων. Το έργο εστιάζει σε δύο σημαντικές πόλεις-λιμάνια, την Πάτρα στην Ελλάδα και στο Μπρίντιζι στην Ιταλία. Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

  1. Να τεκμηριωθούν τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα και στο Μπρίντιζι, με έμφαση στα αερολύματα, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αιχμής η οποία θα συνδέει τις μετρήσεις με τις προσομοιώσεις εξελιγμένων αριθμητικών προτύπων.
  2. Να χρησιμοποιηθούν οι μετρήσεις των δύο πειραματικών εκστρατειών και τα αποτελέσματα των φωτοχημικών προτύπων ώστε να εκτιμηθεί η συμμετοχή της κάθε πηγής ρύπανσης.
  3. Να εντοπισθεί η σχετική συμβολή των πηγών ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των αστικών κέντρων και ειδικότερα να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρύπων που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεαφορές και τις λοιπές δραστηριότητες εντός των λιμένων. 
  4. Να συγκριθεί η συμμετοχή στην ρύπανση των διαφόρων πηγών μεταξύ στις δύο πόλεις ώστε να εντοπισθούν τα κοινά χαρακτηριστικά τους και να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των διαφορών στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
  5. Να μελετηθούν οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα διαφόρων σεναρίων ανάπτυξης κάθε πόλης ώστε να υποστηριχθούν οι στρατηγικές αποφάσεις των αρχών όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος.
  6. Να λειτουργήσει ένα όργανο για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
  7. Να μοιραστούν οι γνώσεις, εμπειρίες και εργαλεία μεταξύ των εταίρων του έργου.
  8. Να θεσπισθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών και περιβαλλοντικών αρχών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του κοινού των δύο περιοχών.