Ερευνητικά Έργα

Εξελιγμένες μέθοδοι εκτίμησης και πρόγνωσης του ηλιακού δυναμικού με τη χρήση δεδομένων υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης

Ένα από τα βασικά επιστημονικά ζητήματα στην επιστημονική περιοχή της ηλιακής ενέργειας, είναι η παροχή δεδομένων και προγνώσεων της ηλιακής ακτινοβολίας με υψηλή χωρική και χρονική ανάλυση και η βελτίωση στον καθορισμό της αβεβαιότητάς τους. Τα αιωρούμενα σωματίδια και τα νέφη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας που επηρεάζουν τη διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι οπτικές τους ιδιότητες παρουσιάζουν μεγάλες χωρικές και χρονικές μεταβολές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι υπολογισμού και πρόγνωσης του ηλιακού δυναμικού, με βάση δεδομένα από δορυφορικά και επίγεια όργανα υψηλής ακρίβειας. Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ερευνητικές ανάγκες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, μελετώντας τις μεθόδους εκτίμησης και πρόγνωσης του ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση δορυφορικών δεδομένων, επίγειων μετρήσεων και δεδομένων από ψηφιακές κάμερας απεικόνισης του ουράνιου θόλου, με σκοπό την εξαγωγή των οπτικών ιδιοτήτων των νεφών και των αιωρούμενων σωματιδίων με υψηλή ακρίβεια.