Βάση κλιματολογικών δεδομένων ηλιακής ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο

Παρέχονται δεδομένα ηλιακής ενέργειας κατά την τελευταία δεκαετία στον Ελλαδικό χώρο. Τα δεδομένα έχουν χωρική ανάλυση περίπου 5x5 km2 και βασίζονται σε αλγόριθμο υπολογισμού με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων.