Μονάδα βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας

Παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού του συντελεστή βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης της ηλίακής ακτινοβολίας της εταιρείας Kipp & Zonen (CM11, CMP11, CMP21, CMP22). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του θάλαμου βαθμονόμησης του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μετρήσεις για την απόλυτη βαθμονόμηση  των οργάνων μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην περιοχή που είναι εγκατεστημένο το υπό βαθμονόμηση όργανο, μετά από επίσκεψη, εγκατάσταση και μέτρηση με άλλο βαθμονομημένο όργανο. Μετά το πέρας των μετρήσεων συντάσσεται σχετική έκθεση (στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) με το σύνολο των αποτελεσμάτων.