Προπτυχιακές

Γενικά

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας υποστηρίζει διδακτικά μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου των Τμημάτων Φυσικής (κατεύθυνση Ενέργεια & Περιβάλλον), Μαθηματικών και Γεωλογίας, που σχετίζονται με τη φυσική περιβάλλοντος, τη μετεωρολογία, τη φυσική της ατμόσφαιρας και την αέρια ρύπανση. Ορισμένα από τα μαθήματα συνοδεύονται και από εργαστηριακές ασκήσεις.

Στους επόμενους συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε συγεκριμένες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

Τμήμα Φυσικής - Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική

Αποτελεί μάθημα του 3ου εξαμήνου. Σημειώσεις και αρχεία που σχετίζονται με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=4&name=courseAnalytic&subCatExist=true&courseId=109

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
 • Εφαρμόζει τις αρχές της περιβαλλοντικής φυσικής στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική φυσική
 • να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
 • να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα επιλογής που εμβαθύνουν στην περιβαλλοντική φυσική
 • να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις Θερμοδυναμικής, Οπτικής και Μηχανικής των Ρευστών.

 


 

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

1. Περιβάλλον & ακτινοβολίες

Ηλιακή ακτινοβολία, Θερμική ακτινοβολία της Γης,   Δομή και σύσταση της ατμόσφαιρας, Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας – ύλης,Όζον και υπεριώδης ακτινοβολία,Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Κλιματική Αλλαγή, Ενεργειακό ισοζύγιο, Στοιχεία καιρού και κλίματος,Μαθηματικά πρότυπα καιρού και κλίματος.

2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Χημικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια, Στοιχεία ρευστομηχανικής, Διάχυση και Διασπορά ρύπων, Τύρβη,Μετρήσεις και Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

3. Ενεργειακές χρήσεις

Στοιχεία θερμοδυναμικής, Στοιχεία μετάδοσης θερμότητας, Ηλιακή ενέργεια, Λοιπές ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Πυρηνική ενέργεια

4. Θόρυβος

Στοιχεία ακουστικής,Θόρυβος και άνθρωπος,Περιορισμός του θορύβου


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 1. «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική» , Α. Αργυρίου και Μ. Γιαννούλη, Σημειώσεις Πανεπιστημίου Πατρών
 2. «Εισαγωγικά Μαθήματα στη Φυσική της Ατμόσφαιρας», Χ. Ζερεφός, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
 3. “Principles of environmental Physics, John Monteith and Mike Unsworth, Academic Press, 2008
 4. “Environmental Physics”, Egbert Boeker and Rienk van Grondelle, John Wiley & Sons, 2nd edition, 1999
 5. “Environmental Physics”, Clare Smith, Routledge, 2001

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση (100% του τελικού βαθμού)

Τμήμα Φυσικής - Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Αποτελεί μάθημα χειμερινού εηαμήνου της κατεύθυνσης "Ενέργεια και Περιβάλλον". Σημειώσεις και αρχεία που σχετίζονται με το μάθημα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://www.physics.upatras.gr/main.php?categoryId=4&subCategoryId=4&name=courseAnalytic&subCatExist=true&courseId=198

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • Αναγνωρίζει τους βασικού ατμοσφαιρικούς ρυπαντές και τους φυσικούς νόμους δράσης τους
 •  Εφαρμόζει τις αρχές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επεξήγηση προβλημάτων αιχμής

Δεξιότητες

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση των ουσιωδών δεδομένων, εννοιών, αρχών και θεωριών που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση
 • να εφαρμόζει αυτή τη γνώση και κατανόηση στη λύση ποιοτικών και ποσοτικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα περιεχόμενα του μαθήματος
 • να κατέχει τη γνωστική βάση και εμπειρία για την πιθανή μελλοντική του ενασχόληση με μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου που εμβαθύνουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση
 • να αλληλεπιδρά με άλλους σε προβλήματα φυσικής ή διεπιστημονικής φύσης.

Προαπαιτήσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής φυσικής

 


 

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

1.Ηλιακή ακτινοβολία και δομή της ατμόσφαιρας

Απορρόφηση, σκέδαση, διάδοση της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη κατανομή των συστατικών της ατμόσφαιρας

2. Χημικές ενώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι, Φωτοχημικό νέφος

3. Αιωρούμενα σωματίδια

Ιδιότητες, Πηγές εκπομπής, Μηχανισμοί δημιουργίας και εξέλιξης, Οπτικές ιδιότητες, Άμεση και έμμεση επίδραση στην κλιματική αλλαγή

4. Τεχνικές μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Λήψη και ανάλυση δειγμάτων, διαφορική οπτική απορρόφηση, τηλεπισκόπηση με τη χρήση δέσμης laser

5. Ατμοσφαιρική διάχυση και διασπορά

Ατμοσφαιρική διασπορά, Τυρβώδης διάχυση, Περιγραφή κίνησης ρευστών, Μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς, Μοντέλο θυσάνου του Gauss


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη
 1. «Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας», Μ. Λαζαρίδη. Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
 2. «Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Επιπτώσεις, έλεγχος και εναλλακτικές τεχνολογίες», Ι. Γεντεκάκης, εκδόσεις Τζιόλα, 2003
 3. “Atmospheric Pollution”, M.Z. Jacobson, Cambridge University Press, 2002
 4. “Atmospheric Chemistry and Physics: from air pollution to climate change”, J.H. Seinfield, S.N. Pandis, John Wiley & Sons, 2006

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Παραδόσεις με παρουσιάσεις powerpoint, φροντιστήρια με υποδειγματική επίλυση προβλημάτων, επίλυση ασκήσεων κρίσης από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των παραδόσεων


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης
 • Εργασία παρουσίασης σύγχρονων θεμάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
 • Εργασία με σκοπό την εξοικείωση με τη χρήση απλών μοντέλων ατμοσφαιρικής διάχυσης-διασποράς (10% του τελικού βαθμού, υπολογίζεται μόνον όταν στην τελική εξέταση ο φοιτητής εξασφαλίσει το βαθμό 5)
 • Γραπτή εξέταση (80% του τελικού βαθμού)