Ανακοινώσεις

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες στο ΕΦΑΠ^2 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2020

Δημοσιεύτηκε στις: 09/05/2019

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες στο

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

 

 Προϋποθέσεις επιλογής

Προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ανατίθενται εφ’ όσον:

 1. Υπάρχουν διαθέσιμα θέματα και
 2. οι φοιτητές να πληρούν κατ’ αρχήντις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Να έχουν επιλέξει την κατεύθυνση «Ενέργεια & Περιβάλλον»
  2. Να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις των ακόλουθων μαθημάτων: Μαθηματικά 1ου και 2ου εξαμήνου, Προγραμματισμός Η/Υ 1ου και 2ου εξαμήνου, Μηχανική – Ρευστομηχανική 1ου εξαμήνου, Θερμοδυναμική – Κυματική – Οπτική του 2ου εξαμήνου, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική του 3ου εξαμήνου, Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική του 5ου εξαμήνου.
  3. Να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε βαθμό ο οποίος να τους επιτρέπει να διαβάζουν και να κατανοούν επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα.

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση akaza@upatras.gr μέχρι και την Παρασκευή, 31η Μαΐου 2019. Στο μήνυμα θα αναγράφουν τα εξής: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, κινητό τηλέφωνο καθώς και τον αριθμό του θέματος για το οποίο ενδιαφέρονται.

Οι συνεντεύξεις με τους υποψήφιους θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, στις 13:00, στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την συνέντευξη, απλό αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Τα αποτελέσματα της συνέντευξης θα ανακοινωθούν σε περίπου 5 εργάσιμες ημέρες μετά τη συνέντευξη και η διπλωματική εργασία θα αρχίσει με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019.

Οδηγίες Υλοποίησης

Α.    Χρονοδιάγραμμα

 • Υποβολή εκθέσεων Προόδου

11 Ιανουαρίου 2020

31 Μαΐου 2020

Οι εκθέσεις προόδου είναι υποχρεωτικές. Η μη έγκαιρη υποβολή τους έχει επιπτώσεις στην τελική βαθμολογία.

 • Η τελική διπλωματική εργασία θα πρέπει να παραδίδεται στον επιβλέποντα τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Φεβρουαρίου).
 • Η δομή της τελικής διπλωματικής εργασίας καθώς και των ενδιδαμέσων εκθέσεων προόδου, δίνεται στην ακόλουθη ενότητα.

Β.    Διάρθρωση κειμένου

 • Πρόλογος
 • Περιεχόμενα
 • Περίληψη στην Ελληνική
 • Περίληψη στην Αγγλική
 • Κεφάλαιο 1
 • Κεφάλαιο 2
 • ..........
 • Επίλογος - Συμπεράσματα
 • Βιβλιογραφία
 • Παραρτήματα

 

Γ.    Παραδοτέα

 • Διπλωματική εργασία σε έντυπη μορφή
 • Διπλωματική εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft word)

 

Δ.    Κρίτήρια βαθμολόγησης

 • Πρωτοβουλία
 • Ποιότητα εργασίας
 • Ποιότητα γραπτού κειμένου
 • Διάρκεια υλοποίησης

 

Υπενθυμίζεται ότι η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 9 Διδακτικές Μονάδες, άρα απαιτεί και την ανάλογη επένδυση χρόνου.

 

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες διπλωματικών εργασιών

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

 1. Έλεγχος ποιότητας δεδομένων – Ανάλυση δεδομένων – Ομογενοποίηση – Ανάλυση σταθερών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα. (Επιβλέπων κ. Α. Αργυρίου)
 2. Ηλιακή ακτινοβολία – Νέφη - Αιωρούμενα σωματίδια. (Επιβλέπων κ. Α. Καζαντζίδης)
 3. Αριθμητική πρόγνωση καιρού και κλίματος – Εφαρμογές. (ασθένειες, διασπορά ρύπων, γεωργία, ενέργεια, ύδατα, κλπ)  (Επιβλέπων: κ. Ι. Κιουτσιούκης)

Θα δοθούν δύο θέματα ανά θεματική ενότητα, ήτοι έξι (6) συνολικά διπλωματικές εργασίες.

Όλα τα θέματα απαιτούν πολύ καλή γνώση και χρήση μίας γλώσσας προγραμματισμού καθώς και στατιστικής για την επεξεργασία των δεδομένων.

Πάτρα, 9 Μαΐου 2019

 

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 

Αθανάσιος Α. Αργυρίου

Ανδρέας Ι. Καζαντζίδης

Ιωάννης Α. Κιουτσιούκης

Καθηγητής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουρος Καθηγητής